Statystyki

 • Odwiedziło nas: 474024
 • Do końca roku: 189 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 351 w Warszawie, to placówka znajdująca się w warszawskiej dzielnicy Wola, przekształcona z zespołu szkół, w którego skład oprócz Szkoły Podstawowej wchodziło Gimnazjum nr 51 w Warszawie. Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną placówką stawiającą na rozwój zainteresowań swoich podopiecznych, zaoferowanie im bogatej oferty edukacyjnej i umożliwienie rozwoju. Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności zapewniających powodzenie na kolejnych etapach edukacyjnych.

Uczniowie pod kierunkiem profesjonalnej kadry kształtują postawę samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Uczą się odpowiedzialności, szacunku dla siebie i innych. Stają się tolerancyjni, otwarci i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Nabywają umiejętności potrzebnych na rynku pracy: m.in. autoprezentacji, współpracy z mediami.

Realizujemy programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji użyteczności publicznej. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus, który ułatwia współpracę szkoły z rodzicami. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Szkoła systematycznie wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną, która pozwala uatrakcyjnić realizację programu. Staramy się urozmaicać ofertę edukacyjną dla uczniów zarówno poprzez wprowadzanie różnorodnych zajęć dodatkowych, jak też organizowanie wyjść i wycieczek tematycznych.

Obwód  Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa:

ul. Białowiejska
ul.Góralska
ul. Górczewska - strona nieparzysta od nr 123 do nr 185
ul. Krępowieckiego
ul. Mroczna
ul. Okocimska
ul. Jana Olbrachta - strona parzysta od nr 2 do nr 94C
ul. Przanowskiego
ul. Strąkowa - strona parzysta od ne 18 do nr 22B
ul. Stroma - strona nieparzysta od nr 45 do nr 49
ul. Szańcowa
ul. Szczecińskiego

___________________________________________________________________________________________________

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

Powyższe działania dotyczą:

 1. Efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

 2. Organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

 3. Tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

 4. Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

 5. Zarządzania szkołą lub placówką.

Postanowienia wstępne:

Każdy członek szkolnej społeczności ma prawo do:

 • - poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
 • - rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Misją szkoły jest tworzenie warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Wizja szkoły to  edukacja młodzieży na poziomie umożliwiającym aktywne, odpowiedzialne i samodzielne realizowanie własnych marzeń we wszystkich sferach życia osobistego, społecznego
i zawodowego.

W zakresie dydaktyki szkoła w szczególności realizuje zadania:

 • - stwarza środowisko sprzyjające uczeniu się,

 • - jest placówką o wysokim poziomie nauczania,

 • - stosuje nowoczesne metody nauczania,

 • - dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

 • - motywuje uczniów do nauki poprzez stosowanie oceniania budującego,

 • - organizuje konkursy, zawody oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych,

 • - inspiruje uczniów i nauczycieli do samorozwoju,

 • - daje szansę każdemu uczniowi i pomaga rozwijać jego pasje i zainteresowania,

 • - uczy dbałości o język ojczysty,

 • - wpaja zasady etyki i kultury zawodu,

W obszarach wychowania oraz opieki szkoła w szczególności realizuje zadania:

 • - stwarza atmosferę przyjazną wszystkim uczniom,

 • - zapewnia przygotowanie do wyboru przyszłej pracy zawodowej,

 • - realizuje program wychowawczy,

 • - realizuje program profilaktyczny,

 • - integruje społeczność szkolną,

 • - współpracuje z rodzicami /opiekunami prawnymi/uczniów,

 • - rozpoznaje i ustala potrzeby opiekuńczo-wychowawcze,

 • - wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • - organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • - respektuje zasady demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,

 • - pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

W obszarze organizacji i zarządzania szkoła:

 • - współpracuje z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustala kierunki rozwoju,

 • - dba o właściwą organizację pracy szkoły, inspiruje do działań twórczych,

 • - dba o podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez realizację wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru,

 • - zapewnia kadrze możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,

 • - nawiązuje kontakty z innymi szkołami i placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,

 • - systematycznie wzbogaca wyposażenie,

 • - promuje szkołę w środowisku,

 • - systematycznie modyfikuje przyjęte plany i programy nauczania,

 • - dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły.

 

Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, opracowując w szczególności:

 1. szkolny zestaw programów nauczania
 2. plany nauczania
 3. szkolny program wychowawczy,
 4. programu profilaktyki - stanowiącego jego integralną część,
 5. plan organizacji roku szkolnego.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ojczystego, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.

W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w podstawie programowej kształcenia w zawodach niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu,

 3. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez ich udział w zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych; organizuje zajęcia z etyki/religii dla uczniów, sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne bądź pomoc w formie indywidualnych konsultacji uczniom zainteresowanym udziałem
  w olimpiadach i konkursach,

 4. umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, korzystając z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga i psychologa szkolnego; umożliwia korzystanie z programów pomocy poradni terapii uzależnień,

 5. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

 6. kształtuje obywatelską, patriotyczną i proeuropejską postawę uczniów, poszanowanie tradycji i trwałych wartości kultury narodowej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego,

 7. wyrabia wrażliwość emocjonalną, estetyczną i społeczną uczniów, ich sprawność fizyczną, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek,

 8. uczy racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętności obiektywnego oceniania efektywności działań,

 9. uczy poszanowania norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także rzetelności i odpowiedzialności,

 10. kształtuje przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa,

 11. inspiruje uczniów do aktywności społecznej i obywatelskiej postawy,

 12. organizuje dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne zajęcia dydaktyczne oraz otacza ich opieką wychowawczą,

 13. w każdym roku szkolnym dokonuje ewaluacji wewnętrznej i sporządza wnioski do dalszej pracy szkoły.